סקר קרקע

מהו סקר קרקע?

סקר קרקע הוא שמה המקצועי של בדיקה המבוצעת בקרקעות החשודות בקיומו של זיהום בהן. סקרי קרקע מבוצעים באמצעות קידוחים בקרקע ונטילת דגימות שעתידות להיבדק במעבדה המוסמכת לכך. לרוב, סקרי קרקע מבוצעים לאחר ביצועם של הסקר ההיסטורי וסקרי גזי קרקע, והם אף מסתמכים על הממצאים שלהם. מטרתו המרכזית של סקר הקרקע היא למדוד, לאבחן ולקבוע את סוגם של המזהמים המצויים בקרקע, את ריכוזם ואף לאמוד את רמת הסיכון הנשקפת מהם לסביבה שבה הם מצויים ולבריאות הציבור בכלל. סקר קרקע נחשב לשלב האחרון בהליכי חקר קרקע, אלא אם מוחלט לבצע גם סקר סיכונים במתודולוגיית IRBCA. סקרי הקרקע מבוצעים בהתאם לדרישות והנחיות מסמך ההנחיות המקצועיות לביצוע סקרי קרקע מטעם המשרד להגנת הסביבה. במקרים בהם ממצאי סקרי הקרקע מורים כי מדובר בקרקע המוגדרת כטעונת טיפול לפי מדיניות המשרד להגנת הסביבה, הסקרים הרלוונטיים יכללו, בין שאר הדברים, גם המלצות לשיקומן של הקרקעות המזוהמות.

סקרי קרקע לפני בנייה

מי ומתי נדרש לבצע סקר קרקע?

במרבית המקרים, בעליה של קרקע החשודה כמוגדרת כמזוהמת, לא יקבלו את הדרישה הישירה לצורך בביצוע סקר קרקע. דרישה כזו תצוף רק לאחר שיבוצע בקרקע הסקר ההיסטורי (שאינו כולל דגימת הקרקע או ביצועם של קידוחים כלשהם, אלא מתמקד באיסוף המידע, המסמכים והנתונים השונים הנוגעים לאתר). במקרים בהם ממצאי סקר היסטורי מורים וקובעים כי באתר המדובר ישנו פוטנציאל לזיהום הקרקע, יתעורר הצורך בהגשת תכנית לביצוע סקר גזי הקרקע (כאשר קיים החשש לקיומם של חומרים אורגניים נדיפים או נדיפים – למחצה באתר) ותכנית לסקר קרקע לאישורו של המשרד להגנת הסביבה. במרבית התהליכים, סקר גז הקרקע מב

וצע קודם לסקר הקרקע, וזאת, מאחר והוא עשוי לסייע לסוקרים באיתורם של מוקדי הזיהום המצויים בקרקע שבאתר, ומשכך, הוא גם מייעל את סקר הקרקע אשר עתיד להגיע לאחריו. לאחר מתן האישור לתוכנית סקר קרקע לפני בנייה יוחל בביצוע.

מהן מטרותיו של סקר קרקע?

מטרתו המרכזית של סקר קרקע היא קביעת קיומם של זיהומי קרקע באתר, תוך השוואת ריכוזם של המזהמים במקום לרמות סף הזיהום המוגדרות כ"מותרות". במקביל לכך, סקרי קרקע ממפים ותוחמים, הן אנכית והן אופקית, את פרישתם של המזהמים בקרקע ואת השפעתם על רצפטורים ציבוריים (קולטנים – אובייקטים המושפעים מזיהום). אם יימצא כי המזהמים אכן מהווים סכנה כלשהי לרצפטורים ציבוריים (באתר או מחוץ לו) תידרש תוכנית שעניינה טיפול בקרקע המזוהמת.

ביצוע סקר קרקע

בשלב הראשון של ביצוע סקר הקרקע תוכן תוכנית הסקר. תוכנית זו תכלול תוכנית דיגום (המתייחסת לפרישת הקידוחים העתידיים באתר), פירוט שיטות הקידוח, הדיגום והאנליזה שבהן עתיד הסק להשתמש, נתוני בקרת איכות וגם לוחות זמנים לביצועם של רכיבי תוכנית סקר הקרקע. לאחר מתן אישור המשרד להגנת הסביבה לתוכנית המוגשתת יוחל בביצועה. סיום דיגומי הקרקע ותשובות המתקבלות מהמעבדה, יפיקו ממצאים אותם יש לנתח, ועל בסיסם להכין את הדו"ח המסכם, שאף הוא יוגש לאישורו של המשרד להגנת הסביבה.

סקר קרקע הוא שמה המקצועי של בדיקה המבוצעת בקרקעות החשודות בקיומו של זיהום בהן. סקרי קרקע מבוצעים באמצעות קידוחים בקרקע ונטילת דגימות שעתידות להיבדק במעבדה המוסמכת לכך.

ראשי
אנחנו פה בשבילכםנא השאר פרטים ונציג מעבדה יחזור אליך בהקדם האפשרי
Call Now Button
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
CONTACT US